W przypadku śmierci Bliskiej Osoby należy podjąć kilka niezbędnych działań, podstawowych w takiej sytuacji.

Możliwie jak najszybciej należy sprowadzić lekarza (dzwoniąc pod numer alarmowy Pogotowia 999 lub europejski numer alarmowy 112 z telefonu komórkowego) w celu stwierdzenia zgonu. Można również skontaktować się bezpośrednio z zakładem pogrzebowym KAMIŃSCY, który powiadomi uprawnionego lekarza o zaistniałej sytuacji i przybędzie na miejsce wskazane przez osobę powiadamiającą. Lekarz po stwierdzeniu zgonu wystawia tzw. kartę zgonu, która jest potrzebna do otrzymania aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Następnie ciało zmarłego transportowane jest do chłodni.

W kolejnym kroku należy się udać ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami do zakładu pogrzebowego. Te niezbędne dokumenty to:
– karta zgonu
– dowód osobisty Zmarłego
– dowód osobisty jego współmałżonka
– zaświadczenie z zakładu pracy
lub
– ostatni odcinek emerytury lub renty (jeżeli zmarły był emerytem lub rencistą)

Zakład pogrzebowy KAMIŃSCY, opierając się na swoim doświadczeniu, pomoże Państwu przejść przez wszelkie procedury formalno-prawne związane z pochówkiem, włączając w to także staranie o zwrot zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które jest przyznawane w celu pokrycia kosztów pogrzebu.

Przysługuje ono w razie śmierci:
– osoby ubezpieczonej – tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
– świadczeniobiorcy – tj. emeryta lub rencisty (lub też osoby, która w dniu śmierci nie miała jeszcze ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do ich uzyskania)
– członka rodziny ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Zasiłek pogrzebowy od 1 marca 2011 r. przysługuje w wysokości 4 000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu – jeśli o uzyskanie tego zasiłku stara się rodzina Zmarłego.

Na spotkaniu w wybranej przez Państwa siedzibie Zakładu Pogrzebowego KAMIŃSCY ustalamy termin pogrzebu, a jeśli ma on się odbyć w formie kremacji, to także zostaje ustalony termin przeprowadzenia procedury spopielenia. Pomagamy również określić cmentarz i zarezerwować miejsce pochówku.

Doprecyzowujemy też obrzędy pogrzebowe, w tym obrządek religijny, w jakim ma zostać zorganizowana uroczystość. Istnieje również możliwość organizowania pogrzebów świeckich z towarzyszeniem odpowiedniej symboliki oraz właściwych tego typu obrzędom akcesoriów funeralnych.

Więcej informacji o zakresie oferowanych usług przez nasz zakład uzyskacie Państwo w dziale „oferta”, a także kontaktując się z firmą KAMIŃSCY telefonicznie bądź osobiście.